Sprawy spadkowe u notariusza

Przedmiotem regulacji prawa spadkowego jest problem następstwa prawnego, czyli określenie, co dzieje się ze sprawami osoby, która zmarła. Dotyczy to w szczególności udzielenia odpowiedzi na pytania:

  • jakie wymogi formalne winien spełniać testament?
  • kto dziedziczy po osobie zmarłej, gdy brak jest testamentu?
  • kto dziedziczy, jeżeli testament jest nieważny?
  • kto odpowiada za długi zmarłego?

Przepisy prawa spadkowego określają, kto jest uprawniony do zachowku i w jaki sposób się go oblicza. Regulują też kwestie związane z działem spadku. Złożoność problematyki sprawia, że zasadne jest zwrócenie się po pomoc do profesjonalistów z Konsorcjum Adwokatów. Porada prawna adwokata pozwala uniknąć konsekwencji błędnych wyobrażeń o tym, co dzieje się ze spadkiem, opartych na zasłyszanych lub przeczytanych informacjach, które nie uwzględniają istotnych szczegółów dotyczących danej sprawy.

DZIEDZICZENIE USTAWOWE I TESTAMENTOWE

Poziom skomplikowania kwestii związanych z dziedziczeniem sprawia, że w codziennej praktyce Adwokaci Konsorcjum udzielają pomocy prawnej dotyczącej tego, co stanie się z majątkiem lub długami, gdy ktoś odejdzie. Są to porady prawne udzielane osobom pragnącym uregulować sprawy majątku, w szczególności przez sporządzenie testamentu. Wskazujemy takim osobom możliwe rozwiązania, w tym zapis zwykły oraz zapis windykacyjny. Zgłaszają się do nas również osoby, które obawiają się dziedziczenia długów po rodzicach, po dziadkach, czy po rodzeństwie. Skomplikowana problematyka dziedziczenia sprawia, że dla należytego zabezpieczenia swojego interesu nieodzowne jest skorzystanie z pomocy  Konsorcjum Adwokatów.

PRZYJĘCIE SPADKU WPROST LUB Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA, ODRZUCENIE SPADKU

Emocje związane z odejściem kogoś z naszego otoczenia dodatkowo komplikują problematykę związaną z dziedziczeniem. Oczywistym jest, że w takich momentach nie myśli się w pierwszej kolejności o kwestiach majątkowych i właśnie, dlatego warto mieć zaufanego doradcę, który zajmie się tą kwestią.

Kompetencje posiadane przez Adwokatów z Konsorcjum oraz wiedza poparta doświadczeniem  pozwalają na zorientowanie się, czy nabycie spadku po danym spadkobiercy jest korzystne. Zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę kwestie związane z dziedziczeniem długów kredytowych lub pożyczkowych, a także odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania z tytułu podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne. Ma to znaczenie dla podjęcia decyzji, czy spadek przyjąć wprostz dobrodziejstwem inwentarza, czy spadek odrzucić.

Nabycie spadku

Bardzo często dopiero moment odejścia ujawnia złożoność relacji w otoczeniu spadkodawcy. Dzieje się tak w sytuacji sporządzenia przez spadkodawcę testamentu. W szczególności, jeżeli sporządzony testament budzi wątpliwości, czy w należytym stopniu uwzględnia, co w konkretnej sytuacji winno przypaść poszczególnym osobom z otoczenia spadkodawcy.  Powstają wówczas pytania o nieważność testamentu, nawet testamentu w formie aktu notarialnego, a także o niegodność dziedziczenia. Odpowiedzi na te pytania oraz wiele dalszych udzielą Adwokaci z Konsorcjum.

W naszej praktyce prowadzimy także sprawy dotyczące testamentów ustnych, a nawet testamentów zaginionych, których treść dopiero trzeba odtworzyć i udowodnić. Stopień skomplikowania sprawy o nabycie spadku jeszcze wzrasta, gdy sprawa dotyczy spadkobrania po dalszych krewnych lub po kilku spadkodawcach. Skorzystanie z pomocy prawnej oferowanej przez Konsorcjum Adwokatów pozwala przezwyciężyć merytoryczną złożoność nabycia spadku, potęgowaną jeszcze przez zagadnienia proceduralne. Nieznajomość procedury lub zaniedbanie może zaważyć na wyniku sprawy.

Zachowek

Udzielamy pomocy prawnej gdy spadkodawca sporządzając testament, nie powołał wszystkich osób z kręgu spadkobierców ustawowych, albo którejś z tych osób w testamencie przypadło mniej, niż otrzymałaby przy dziedziczeniu ustawowym. Reprezentujemy klientów w sprawach o zapłatę zachowku przy dziedziczeniu ustawowym, gdy spadkodawca jeszcze za życia rozporządził swoim majątkiem dokonując darowizny.

Udzielmy pomocy prawnej również osobom, które miałyby zapłacić zachowek. W szczególności, gdy spadkodawca za życia dokonał darowizn na rzecz osób, które zgłaszają roszczenie o zachowek wobec spadkobiercy testamentowego. Na podstawie posiadanego doświadczenia pomagamy zgromadzić dowody dotyczące złożonych relacji między osobą żądającą zachowku a spadkodawcą i osobą, która miałaby zachowek zapłacić. Opieka nad spadkodawcą, czy rażąco naganne zachowanie względem spadkodawcy, przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego, wpływają na prawo do zachowku lub wysokość zachowku.

Skomplikowanie spraw o zachowek, problemy związane z ustalaniem substratu zachowku, uwidaczniają potrzebę skorzystania z pomocy Konsorcjum Adwokatów aby uzyskać należny zachowek, albo uchronić się przed zapłatą nienależnego zachowku.

Dział spadku

W sytuacji gdy spadek nabywa więcej niż jeden spadkobierca spadek jest wspólny dla wszystkich spadkobierców. Nawet w sytuacji zróżnicowania wielkości udziałów w spadku, każdy ze spadkobierców jest uprawniony do korzystania z całości spadku. Bez zgody pozostałych spadkobierców nie można rozporządzić udziałem w nabytym w drodze dziedziczenia przedmiocie, na przykład w nieruchomości.

Sposobem rozwiązania takiej sytuacji jest zlecenie prowadzenia sprawy o dział spadku do Konsorcjum Adwokatów. Sprawa o dział spadku obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień. Obok ustalenia składu spadku, to jest przedmiotów i praw pozostawionych przez spadkodawcę, a także sposobu podzielenia tych przedmiotów i praw pomiędzy spadkobierców, bierze się również pod uwagę wielkości udziałów w spadku poszczególnych spadkobierców, wartość przedmiotów wchodzących w skład spadku, wartość darowizn dokonanych przez spadkodawcę na rzecz poszczególnych spadkobierców, poczynione przez spadkobierców nakłady i wydatki na przedmioty wchodzące w skład spadku, pożytki pobrane przez poszczególnych spadkobierców etc. W toku sprawy o dział spadku nierzadko pojawiają się zagadnienia związane z korzystaniem z nieruchomości spadkodawcy przez kogoś ze spadkobierców jeszcze za życia spadkodawcy i nakładami na nieruchomość dokonanymi przez spadkobierców.

Wysoki stopień skomplikowania działu spadku sprawia, że ochrona swoich praw wymaga  fachowej pomocy, której udzielą adwokaci z Konsorcjum Adwokatów.

Potrzebujesz pomocy prawnej?