Obsługa prawna

Dynamika biznesu wymaga szybkiego podejmowania decyzji poprzedzonych chłodną i wnikliwą analizą, a także natychmiastowego reagowania na zaistniałe sytuacje. Rodzi to potrzebę bieżącego dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej, opartej nie tylko o wiedzę, ale również o doświadczenie wynikające z codziennej praktyki w świadczeniu pomocy przedsiębiorcom. Odpowiedzią na te potrzeby jest obsługa prawna świadczona przez Konsorcjum Adwokatów. Obejmuje ona udzielanie na bieżąco porad prawnych, opracowywanie opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz regulaminów, sporządzenie projektów dokumentów dotyczących działalności, reprezentowanie w postępowaniach sądowych, administracyjnych, podatkowych, kontrolnych oraz egzekucyjnych, we wszystkich dziedzinach wymienionych wyżej.

W zależności od wyboru klienta możliwe jest rozliczenie ryczałtowe lub według stawki godzinowej.

To, co wyróżnia obsługę prawną świadczoną przez Konsorcjum Adwokatów to interdyscyplinarna wiedza Adwokatów tworzących Konsorcjum, obejmująca nie tylko prawo zobowiązań lub prawo pracy, ale również prawo podatkowe i ubezpieczeń społecznych, wieloaspektowe spojrzenie, uwzględniające uwarunkowania i skutki w wielu płaszczyznach, indywidualne podejście bazujące na poznaniu specyfiki działalności klienta oraz na wiedzy dotyczącej realiów funkcjonowania klienta i uwarunkowaniach sytuacyjnych, a także doświadczenie zdobyte przez Adwokatów w prowadzeniu szeregu procesów i postępowań administracyjnych i podatkowych. Konieczność wykazania w procesie przed sądem lub organem administracji zasadności udzielonej porady lub opinii prawnej, znaczenia postanowień przygotowanej umowy lub poprawność opracowanej uchwały lub regulaminu, jest najwyższym sprawdzianem jakości świadczonej obsługi prawnej. Toteż każda porada prawna, opinia prawna lub zapis projektu umowy autorstwa  Adwokatów tworzących Konsorcjum oparte są o krytyczną analizę pod kątem potencjalnego procesu. Przy czym analiza ta obejmuje nie tylko zagadnienia prawne, ale również możliwości dowodowe.

Potrzebujesz pomocy prawnej?