Sprawy administracyjne, podatkowe i kontrole

Elementem charakterystycznym prawa administracyjnego i podatkowego jest nakładanie zakazów, ograniczeń lub obowiązków. W sprawach tego rodzaju organ administracyjny lub podatkowy w sposób władczy może nakazać, zabronić, albo odmówić postulowanego zezwolenia, koniecznego do zgodnego z prawem działania. Przy takim ukształtowaniu relacji istotne jest, aby w toku sprawy administracyjnej lub podatkowej przedstawić argumenty, które pozwolą na otrzymanie zezwolenia, albo uchronią przed nakazem lub zakazem, względnie zmniejszą do minimum stopień dolegliwości będących konsekwencją decyzji administracyjnej lub podatkowej. Wymaga to znajomości przepisów, które wskazują to, w jakich okolicznościach organ wydaje decyzję określonej treści. Ponadto potrzebne jest doświadczenie w prowadzeniu sprawy pod kątem proceduralnym. Dysponują tym Adwokaci tworzący Konsorcjum. Znajomość przepisów prawa poparta jest praktyką w ich stosowaniu, obejmującą opracowywanie wniosków, pism procesowych w toku sprawy, udział w gromadzeniu dowodów, w tym przesłuchaniach świadków i stron oraz rozprawach administracyjnych.

Pomoc prawna świadczona przez Konsorcjum Adwokatów obejmuje wnoszenie odwołań, zażaleń i skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Praktyka zawodowa Adwokatów zwiększa efektywność udzielanej pomocy prawnej, przez dostrzeganie możliwości i zagrożeń niezauważanych przez osoby, które tej praktyki nie mają.

Sprawy administracyjne

W ramach prowadzenia spraw administracyjnych Adwokaci Konsorcjum oferują pomoc prawną w zakresie:

 • zezwoleń i koncesji,
 • wpisów do rejestru działalności rejestrowanej,
 • ochrony środowiska,
 • gospodarowania wodami i melioracji,
 • gospodarowania odpadami,
 • wydobywania kopalin,
 • rozgraniczania nieruchomości,
 • wywłaszczeń,
 • zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • zwrotu nieruchomości wywłaszczonych,
 • renty planistycznej,opłaty adiacenckiej,
 • opłat za użytkowanie wieczyste,
 • podziału działek ewidencyjnych,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • warunków zabudowy,
 • pozwoleń na budowę,
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej i leśnej,
 • zbywania i nabywania nieruchomości rolnych,
Sprawy podatkowe

Zawiłość przepisów podatkowych, wielość podatków oraz ustaw regulujących podatki, wysoka częstotliwość ich zmian, kazuistyka, wyjątki od wyjątków, formalizm. Wszystko to zwiększa ryzyko działalności przedsiębiorców, rolników oraz instytucji, będących podatnikami lub płatnikami.

Adwokaci z Konsorcjum świadczą pomoc prawną obejmującą udzielanie porad prawnych, opracowywanie opinii prawnych oraz reprezentację podatników i płatników w postępowaniu podatkowym przed organami krajowej administracji skarbowej-naczelnikiem urzędu skarbowego, naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, dyrektorem izby administracji skarbowej. W imieniu klientów występujemy o interpretacje indywidualne do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Reprezentujemy klientów w sprawach o dochody ze źródeł nieujawnionych, ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, cle, podatku dochodowym, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportu, podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym.

Nawet w przypadku prowadzenia działalności w sposób całkowicie legalny powstaje konieczność udowodnienia organom podatkowym i celnym niewinności. Konieczne jest dowodzenia, że faktury VAT dotyczą rzeczywistych transakcji, nabyte towary lub usługi miały związek ze sprzedażą własnych towarów lub usług, a wydatki mają pokrycie w dochodach opodatkowanych. Tym bardziej, że często równoległe do sprawy podatkowej wszczynana jest sprawa o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Toteż nawet, gdy nie mamy sobie nic do zarzucenia należy skorzystać z pomocy prawnej Konsorcjum Adwokatów, aby dopilnować swoich spraw i nie ponieść konsekwencji za nieprawidłowości, których w rzeczywistości nie było.

Kontrole i czynności sprawdzające

Kontrola z urzędu skarbowego, kontrola z urzędu celno – skarbowego, kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), kontrola z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy, kontrola z urzędu pracy,  kontrola z regionalnej instytucji finansującej (RIF), kontrola z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), kontrola z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMIR). To tylko część kontroli, którym podlegają przedsiębiorcy, rolnicy i instytucje. Konsorcjum Adwokatów udziela pomocy prawnej w przygotowaniu się do kontroli lub czynności sprawdzających, a także już w samym postępowaniu kontrolnym, wskazując na zakres uprawnień kontrolujących i obowiązków kontrolowanego w danej sytuacji. Doświadczenie Adwokatów tworzących Konsorcjum zwiększa efektywność udzielanej pomocy prawnej, przez dostrzeganie zagrożeń i możliwych środków zaradczych, nie zauważanych przez osoby, które nie mające takiej praktyki. Adwokaci Konsorcjum opracowują sprzeciwy na czynności kontrolne, zażalenia na postanowienia o rozpatrzeniu sprzeciwu, a także zastrzeżenia do protokołu kontroli. Pomoc prawna Konsorcjum Adwokatów obejmuje również krytyczne odniesienie się do wystąpienia pokontrolnego, a także optymalizację realizacji zaleceń pokontrolnych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?