Sprawy pracownicze i ubezpieczenia społeczne dla klientów indywidualnych

Istotą prawa pracy jest uregulowanie praw obowiązków pracownika i pracodawcy. Prawo pracy obejmuje zakresem regulacji zagadnienia związane z nawiązaniem stosunku pracy, jego treścią, obowiązkami pracownika i pracodawcy, czasem pracy, wynagrodzeniem za pracę, urlopami, uprawnieniami pracowniczymi związanymi z rodzicielstwem, bezpieczeństwem i higieną pracy, odpowiedzialnością materialną pracowników. Tymi problemami zajmują się w codziennej praktyce zawodowej Adwokaci z Konsorcjum Adwokatów udzielając pomocy prawnej klientom.

Pomoc prawna Konsorcjum Adwokatów obejmuje również prawo ubezpieczeń społecznych. Prawo ubezpieczeń społecznych normuje problematykę świadczeń dla osób niezdolnych do pracy z powodu urodzenia dziecka, choroby, wypadku lub wieku. Obejmuje również ochronę socjalną najbliższych na wypadek śmierci ubezpieczonego. Adwokaci z Konsorcjum udzielają porad prawnych oraz reprezentują klientów w sprawach związanych z dochodzeniem świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym emerytur, rent oraz zasiłków w należnej wysokości.

Wbrew powszechnym wyobrażeniom ani pracownik, ani ubezpieczony w procesie przed sądem pracy i  ubezpieczeń społecznych nie jest szczególnie chroniony i nie korzysta z preferencji przy rozstrzyganiu sprawy. Sąd musi zachować obiektywizm, a preferowanie pracownika lub ubezpieczonego byłoby sprzeczne z obowiązkiem dochowania obiektywizmu. Warto zaznaczyć, że pracodawcy w sporach przed sądem reprezentowani są przez kancelarie adwokackie. Również organy ubezpieczeń społecznych przed sądem reprezentowane są przez prawników. Tym istotniejsze jest zwrócenie się do Konsorcjum Adwokatów o udzielnie pomocy prawnej i reprezentację przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych.

Stosunek pracy

Reprezentujemy klientów w sprawach o ustalenie istnienia i treści stosunku pracy, gdy pracodawca nie podpisał z zatrudnioną osobą żadnej umowy, a także wówczas, gdy zamiast umowy o pracę podpisana została umowa zlecenia lub umowa o dzieło. Adwokaci Konsorcjum występują w sprawach przed sądem pracy z odwołania od wypowiedzenia, dochodząc ustalenia bezskuteczności wypowiedzenia lub przywrócenia do pracy, albo odszkodowania na rzecz pracownika. Udzielamy pomocy także w sprawach o przywrócenie do pracy albo odszkodowanie w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, tak zwanego zwolnienia dyscyplinarnego. Reprezentujemy klientów również w sprawach z odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy. Adwokaci Konsorcjum udzielają porad prawnych oraz reprezentują klientów w sprawach związanych z karami porządkowymi nałożonymi przez pracodawcę.

Pomoc Konsorcjum Adwokatów obejmuje nie tylko prawo pracy regulowane Kodeksem Pracy, ale również przepisami branżowymi, czy pragmatykami służbowymi, jak ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o pracownikach urzędów państwowych, czy ustawa o służbie więziennej.

Wynagrodzenie i ekwiwalent

Adwokaci z Konsorcjum Adwokatów reprezentują pracowników w sporach z pracodawcami dotyczących zapłaty wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Spory o wynagrodzenie, w których występują członkowie Konsorcjum, dotyczą również zmiennych składników wynagrodzenia, takich jak premie lub prowizjeUdzielamy porad prawnych i reprezentujemy pracowników przed sądami w sprawach o zapłatę wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za urlop, w należnej wysokości, uwzględniającej premie oraz inne składniki wynagrodzenia Szczególnie istotne w tym zakresie jest posiadane przez Adwokatów doświadczenie w poszukiwaniu dowodów na wykazanie liczby godzin nadliczbowych, czy parametrów, od których zależy wysokość premii lub innych zmiennych składników wynagrodzenia.

Odpowiedzialność materialna pracowników

Pracownicy ponoszą wobec pracodawców odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone pracodawcy. Przede wszystkim chodzi o odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie mienia powierzonego pracownikom, na przykład za uszkodzony lub zniszczony służbowy sprzęt, taki jak samochód służbowy, komputer lub zagubiony służbowy smartfon. Odpowiedzialność pracowników obejmuje również odpowiedzialność materialną za mienie powierzone, które zostało skradzione.

Szczególnym przypadkiem mogącym rodzić odpowiedzialność pracownika jest łączne powierzenie mienia. Pracownik może również ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim – klientom pracodawcy. W zależności od tego, czy pracownik wyrządził szkodę klientowi swojego pracodawcy w związku z wykonywaniem pracy, czy jedynie przy okazji wykonywania zadań służbowych, diametralnie różnie kształtuje się zasada i zakres odpowiedzialności, a także to, czy odpowiada wobec klienta pracodawcy, czy samego pracodawcy. Pomoc prawna udzielana przez adwokatów z Konsorcjum Adwokatów obejmuje nie tylko reprezentację w sprawach przed sądem pracy, ale również porady prawne, a także opiniowanie projektów umów o współodpowiedzialności materialnej, przed powstaniem odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy. Istotne w tym zakresie jest doświadczenie Członków Konsorcjum w obsłudze prawnej pracodawców, a także zgromadzone podczas procesów przed sądami pracy, pozwalające na dostrzeżenie zagadnień, które mogą zostać pominięte przez osoby nieposiadające takiego doświadczenia zawodowego.

Zakaz konkurencji

Zmiany na rynku pracy, polegające na zapotrzebowaniu na pracowników posiadających szczególne kwalifikacje, posiadanie przez pracowników dostępu do danych o szczególnym znaczeniu dla pracodawcy, w tym do tajemnic przedsiębiorstwa, pociąga za sobą próby  związania pracownika z pracodawcą. Mechanizmem służącym związaniu pracownika, która ma ograniczyć możliwość podjęcia innej pracy lub działalności, jest umowa o zakazie konkurencji Z uwagi na daleko idące skutki dla pracownika, zwłaszcza w przypadku zastrzeżenia różnego rodzaju rygorów, istotne jest skorzystanie z pomocy prawnej Adwokatów z Konsorcjum Adwokatów. W momencie, kiedy pracownik chce zmienić pracę lub podjąć dodatkową działalność winien on sprawdzić wszelkie możliwości i okoliczności prawne, aby uniknąć niepotrzebnych problemów. Adwokaci Konsorcjum udzielają pomocy prawnej przed podpisaniem umowy o zakazie konkurencji, a także już po zawarciu stosowanej umowy. Adwokaci fachowo wesprą klienta przed podjęciem dodatkowego zajęcia lub przed podjęciem nowej pracy, czy świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż pracodawca, albo działalności na własny rachunek. Profesjonalne podejście do własnej pracy przemawia za skorzystaniem z pomocy profesjonalistów z Konsorcjum Adwokatów, aby należycie zadbać o swój interes.

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne obejmują swoim zasięgiem takie zagadnienia, jak renta z tytułu niezdolności do pracy, odszkodowanie za wypadek przy pracy, renta rodzinna. Obejmuje to sprawy o prawo do renty lub zasiłku, a także sprawy o wysokość świadczenia, w tym renty, zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego.

Członkowie Konsorcjum Adwokatów udzielają pomocy prawnej w sprawach o emeryturę, w tym o emeryturę wcześniejszą z uwagi na pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Pomoc prawna świadczona przez adwokatów z Konsorcjum obejmuje nie tylko opracowanie odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Wojskowego Biura Emerytalnego, ale również reprezentację w postępowaniu przed sądem ubezpieczeń społecznych. W sprawach o świadczenia z ubezpieczeń społecznych istotne jest doświadczenie posiadane przez Adwokatów z Konsorcjum, co ma znaczenie dla poszukiwania materiału dowodowego na okoliczność stażu pracy i wysokości wynagrodzenia. Doświadczenie jest też niezwykle ważne w sprawach o rentę lub wysokość renty, gdy przeprowadzany jest dowód z opinii biegłych w celu ustalenia całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie prawa do świadczenia, zwłaszcza o prawie do renty lub wcześniejszej emerytury, a także wysokości świadczenia, zarówno zasiłku, renty, jak i emerytury, rzutuje na materialne warunki życia ubezpieczonego, determinując te warunki nieraz na wiele lat. Należyta staranność i dobrze pojmowana dbałość o własny interes wymaga skorzystania z pomocy profesjonalistów z Konsorcjum Adwokatów.

Potrzebujesz pomocy prawnej?