Sprawa o podział majątku

Prawo rodzinne obejmuje swoim zakresem zagadnienia małżeństwa, w tym sprawy o rozwód i separacje, macierzyństwa i ojcostwa, relacji na linii rodzice-dziecko, w tym władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi, które nie pozostają pod władzą rodzicielską. Przedmiotem prawa rodzinnego jest też opieka nad dziećmi, które nie pozostają pod władzą rodzicielską. Prawo rodzinne jest również źródłem regulacji dotyczących opieki i kurateli nad osobami całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnionymi. Niebywale istotne dla funkcjonowania rodziny są zagadnienia materialne. Dotyczy to w równym stopniu alimentów, jak i małżeńskich ustrojów majątkowych, w tym tak zwanej intercyzy, a także podziału majątku.

Problematyka spraw rodzinnych jest niezwykle złożona. Z reguły tym sprawom towarzyszą bardzo silne emocje. Z uwagi na delikatność materii zagadnienia pomoc adwokata, który szanując emocje klienta nade wszystko zachowuje racjonalność podejścia do sprawy i odznacza się profesjonalizmem, może okazać się nieoceniona. W takich sprawach szczególnie ważne jest, aby klient otrzymał to czego rzeczywiście potrzebuje.

Przed zawarciem związku małżeńskiego

W powszechnej świadomości istnieje przeświadczenie, że pomoc adwokata w sprawach małżeńskich winna ograniczać się do poprowadzenia sprawy rozwodowej. W rzeczywistości pomoc adwokata okazuje się potrzebna jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. W szczególności, gdy małżeństwo ma być zawarte z obcokrajowcem. Innym aspektem tego zagadnienia są kwestie majątkowe. Problemów związanych z ewentualnym podziałem majątku można uniknąć jeszcze w okresie pozostawania narzeczeństwem. Konsultacja z adwokatem z Konsorcjum Adwokatów może oszczędzić wielu przykrości w razie przyszłych problemów.

Sprawy rozwodowe i wnioskowanie o separację

Znaczna część naszej praktyki zawodowej dotyczy spraw o rozwód. Ich złożoność jest niezwykle duża. W pierwszej kolejności, w ramach sprawy rozwodowej  rozstrzyga się zagadnienia dotyczące rozkładu pożycia i winy w rozkładzie pożycia. Niemniej istotne są zagadnienia alimentów od byłego małżonka.

Udzielamy pomocy dotyczącej tego, z którym z rodziców dziecko będzie mieszkało po rozwodzie, władzy rodzicielskiej i ograniczenia jej wykonywania, kontaktów z dziećmi, a także alimentów na dzieci. W toku postępowania zajmujemy się wnioskami o zabezpieczenie alimentów na rzecz małżonka lub na rzecz dzieci do czasu zakończenia sprawy. Pomoc prawna obejmuje kwestie podziału majątku wspólnego.

Oferujemy równie szeroki zakres pomocy prawnej w sprawach dotyczących separacji. Mając na uwadze duże obciążeniem emocjonalne naszych klientów, przejmujemy ciężar merytorycznego skomplikowania tych spraw na siebie. Profesjonalna pomoc Adwokatów z Konsorcjum niweluje zagrożenia proceduralne. Nieznajomość procedury lub zaniedbanie może zaważyć na wyniku sprawy, który ma znaczenie dla wielu następnych lat życia. W pojedynkę, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, które posiadają Adwokaci Konsorcjum, stopień trudności może się okazać zbyt wysoki. Dbałość o dobro swoje, a przede wszystkim o dobro dzieci, przemawia za skorzystaniem z naszej pomocy prawnej.

Majątek małżeński – intercyza, rozdzielność majątkowa

Właściwy wybór ustroju małżeńskiego jest jedną z kwestii, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Jednym ze sposobów na uniknięcie przyszłych problemów wynikających z pogorszenia sytuacji majątkowej, w szczególności gdy małżonek prowadzi działalność gospodarczą, jest zawarcie intercyzy. Można to zrobić przed ślubem, jak również w trakcie trwania związki małżeńskiego.

Skorzystanie z pomocy prawnej Konsorcjum Adwokatów pozwala na rozwiązanie problemów związanych z długami zaciągniętymi przez małżonka. Prowadzimy sprawy o orzeczenie przymusowej rozdzielności majątkowej, w tym rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Ochrona materialnego aspektu małżeństwa wymaga znajomości przepisów, bardzo często wykraczających daleko poza prawo rodzinne, do prawa rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, prawa pracy, a nawet handlowego i podatkowego.  Zwrócenie się po pomoc do nas pozwoli na poznanie pełni obrazu aktualnej sytuacji, konsekwencji dalszego trwania danego stanu lub jego zmiany oraz możliwych rozwiązań. Skorzystanie z porady prawnej lub zlecenie sprawy jest możliwe w siedzibach Konsorcjum Adwokatów w Bydgoszczy i Inowrocławiu.

Podział majątku

Okoliczności takie jak rozwód, separacja, zawarcie umowy majątkowej (intercyzy), orzeczenia przez sąd rodzinny przymusowej rozdzielności majątkowej, w tym z datą wsteczną, pociąga za sobą potrzebę podzielenia majątku wspólnego. W naszej praktyce zawodowej prowadzimy sprawy związane z ustaniem małżeńskiej wspólności majątkowej. Długotrwałość gromadzenia majątku, wielość dóbr wchodzących w skład majątku, problem rozliczenia długów, czy nakładów na majątek osobisty danego małżonka, nieobjęty wspólnością majątkową, mogą się okazać przeszkodami nie do pokonania bez pomocy z naszej strony. Prawidłowe poprowadzenie takiej sprawy zwykle wymaga wiedzy nie tylko z zakresu prawa rodzinnego, ale również z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, prawa pracy, a nawet handlowego i podatkowego. Konieczne jest posiadanie doświadczenia w poszukiwaniu materiału dowodowego. Toteż ochrona swojego wkładu w małżeństwo wymaga sięgnięcia po pomoc Konsorcjum Adwokatów.

Alimenty

Więzy rodzinne oprócz relacji emocjonalnych mają również swój wymiar materialny. Rodzice zobowiązani są do zaspokojenia potrzeb bytowych dzieci, które nie są w stanie jeszcze się samodzielnie utrzymać. Obowiązek alimentacyjny może występować również w innych konfiguracjach – dziadków względem wnuków, dzieci względem rodziców, między małżonkami, a także między były małżonkami. Udzielamy pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także osobom, które są lub miałyby być zobowiązane do alimentacji. Pomoc obejmuje sprawy o ustalenie alimentów, zmianę wysokości alimentów, a także sprawy o uchylenie alimentów. Doświadczenie w prowadzeniu spraw alimentacyjnych pozwala na rzeczową pomoc naszym klientom.

Kontakty i władza rodzicielska

Jedynymi z najtrudniejszych spraw z zakresu prawa rodzinnego są sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej. Spiętrzenie emocji związanych z troską o prawidłowy rozwój dzieci sprawia, że utrudnione jest przedstawienie argumentów za uregulowaniem kontaktów lub władzy rodzicielskiej w postulowany przez siebie sposób. Syntetyczne zredagowanie przepisów dotyczących kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej jeszcze bardziej utrudnia prowadzenie takiej sprawy. O ile przepis jest bardzo krótki, to zawarte w nim unormowanie zwykle jest bardzo złożone. Złożoność relacji między rodzicami a dziećmi, a także między jednym a drugim rodzicem, dodatkowo zwiększa stopień skomplikowania spraw o kontakty oraz o władzę rodzicielską. Rozwiązaniem tych trudności jest zwrócenie się po pomoc prawną do Konsorcjum Adwokatów. Doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach tego typu jest o tyle cenne, że pozwala nie tylko na dbałość o stanowisko procesowe naszych klientów, ale też na proponowanie autorskich rozwiązań.

Potrzebujesz pomocy prawnej?