Sprawy gospodarcze

Sprawy gospodarcze, to przede wszystkim sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami. Jest to rodzaj spraw, które rozpatrują  wydziały gospodarcze sądów rejonowych i okręgowych. Można do nich również zaliczyć sprawy przed sądem polubownym, nazywanym także arbitrażem.

Spektrum spraw gospodarczych obejmuje w szczególności problemy dotyczące:

  • umowy sprzedaży,
  • umowy o świadczenie usług, nazywane umową o współpracę,
  • kredytów i leasingu,
  • zamówień publicznych,
  • podwykonawstwa,
  • praw autorskich,
  • praw własności przemysłowej,
  • spółek,
  • spółdzielni,
  • zaskarżania uchwał.

Stopień skomplikowania przedsięwzięć, częste przypadki nielojalności kontrahentów, obszerne umowy, napisane trudnym do zrozumienia językiem, pociągają za sobą potrzebę korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej dostarczanej przez Adwokatów z Konsorcjum. Przewagą Adwokatów tworzących Konsorcjum jest doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu przedsiębiorców, instytucji i rolników w sporach przed sądami gospodarczymi i polubownymi. Doświadczenie to zwiększa efektywność udzielanej pomocy prawnej, przez dostrzeganie możliwości i zagrożeń nie zauważanych przez osoby, które nie mają praktyki na sali rozpraw.

Windykacja wierzytelności

Jednym z największych problemów, z jakimi musi zmagać się osoba prowadząca działalność , jest egzekwowanie zapłaty należnej za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Windykacja należności zazwyczaj obejmuje trzy etapy

1. windykacja przedsądowa, w tym wezwanie do zapłaty i negocjacje,
2. uzyskanie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nakazu zapłaty lub wyroku sądowego, albo ugody sądowej lub aktu notarialnego,
3. postępowanie egzekucyjne, w którym należność jest przymusowo ściągana przez komornika z majątku dłużnika.

Wielokrotnie zachodzi potrzeba, aby już na etapie drugim uzyskać postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia przez zajęcie rachunku bankowego, wierzytelności lub ruchomości, albo ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika. Natomiast etap trzeci zwykle ma postać egzekucji z rachunku bankowego, z wierzytelności, z ruchomości, jak maszyny i samochody, a niekiedy nawet egzekucji z nieruchomości.

Adwokaci tworzący Konsorcjum Adwokatów zastępują klientów na wszystkich tych etapach. Pozwala to klientom skupić się na kontynuowaniu zasadniczej działalności, bez poświęcania czasu na windykację. Gromadzenie informacji mogących mieć znaczenie dla ściągnięcia długu, doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, ścisła współpraca z Komornikami Sądowymi, determinacja w odzyskiwaniu należności klientów. Dzięki temu Konsorcjum Adwokatów maksymalizuje skuteczność windykacji i minimalizuje czas potrzebny na ściągnięcie należności.

Reprezentowanie klienta przed sądem gospodarczym lub polubownym/arbitrażowym

Zakres spraw rozstrzyganych przez sądy gospodarcze i sądy polubowne, w których występują Adwokaci Konsorcjum obejmuje sprawy, których najczęstszym źródłem jest umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa o współpracy, umowa ubezpieczenia, umowa przewozu. Wspieramy klientów w sporach, których podstawą jest rękojmia lub gwarancja, gdy wystąpią wady fizyczne lub wady prawne. Pomoc prawna świadczona przez Konsorcjum Adwokatów obejmuje sprawy o nieważność lub uchylenie uchwały, odszkodowanie z ubezpieczenia, roszczenia regresowe, odpowiedzialność subsydiarną wspólników i członków zarządu za zobowiązania spółki, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Złożoność merytoryczna spraw, pod kątem prawnym i faktycznym, konieczność uwzględniania regulacji różnych dziedzin prawa, wymaga pomocy profesjonalistów z Konsorcjum Adwokatów.

Profesjonalna pomoc Adwokatów z Konsorcjum  ma szczególne znaczenie w kontekście wymogów proceduralnych. Nieznajomość procedury lub zaniedbanie może zaważyć na wyniku sprawy. Bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, które posiadają Adwokaci Konsorcjum, stopień trudności oraz rygoryzm proceduralny mogą okazać się zbyt wysokie. Dbałość o własne sprawy prowadzi do wniosku, że należy skorzystać z pomocy prawnej Konsorcjum Adwokatów.

Postępowanie rejestrowe

Założenie spółki, spółdzielni, stowarzyszenia, fundacji, związku zawodowego, albo grupy producenckiej wymaga wpisu tego podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskania numer KRS. Zwykle łączy się to z uzyskaniem numeru NIP oraz numeru REGON. Również zmiany dotyczące tych podmiotów, w tym zmiany w składzie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności, podlegają zgłoszeniu do KRS. Adwokaci Konsorcjum w swojej praktyce zawodowej zajmują się postępowaniem rejestrowym o wpis lub zmianę wpisu, a także o wykreślenie podmiotu z Rejestru Przedsiębiorców lub Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pomoc prawna Konsorcjum Adwokatów jest przydatna, nie tylko dlatego, że nawet wypełnienie formularza do KRS wymaga praktyki, znajomości specyficznego toku rozumowania przyświecającego ukształtowaniu struktury tych formularzy. Pomoc ta obejmuje także opracowanie projektów dokumentów w postaci umów, statutów, uchwał i oświadczeń, na podstawie których sąd rejestrowy miałby dokonać wpisu lub zmiany w rejestrze. Skorzystanie z pomocy prawnej Adwokatów tworzących Konsorcjum pozwala na sprawne przeprowadzenie postępowania rejestrowego, w tym za pomocą eKRS.

Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

Zatory płatnicze, perturbacje z podwykonawcami, upadłość dłużnika, nielojalność kontrahentów, naliczenie kary umownej, drastyczny wzrost kosztów płac przy realizacji długotrwałych umów, w szczególności w sferze zamówień publicznych, zajęcie środków w sprawach podatkowych, wydanie decyzji o objęciu obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, wydanie decyzji zwiększającej podstawę naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Skutkuje to nagłym brakiem środków na dalszą działalność lub ujawnieniem znacznych zobowiązań, przerastających możliwości majątkowe. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być zainicjowanie postępowania układowego lub sanacyjnego. Może to pozwolić na uratowanie przed bankructwem. W skrajnych przypadkach powstaje obowiązek prawny zainicjowania postępowania upadłościowego. W każdym z tych przypadków kluczowe jest szybkie uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej. Pomoc taką świadczy Konsorcjum Adwokatów. Adwokaci z Konsorcjum opracowują wnioski o otwarcie postępowania układowego lub sanacyjnego, a także o ogłoszenie upadłości. Udzielają też pomocy po otwarciu postępowania układowego lub sanacyjnego, a także po ogłoszeniu upadłości.

Konsorcjum Adwokatów udziela pomocy również wierzycielom, w tym w zgłaszaniu wierzytelności, zaskarżaniu listy wierzytelności i planu podziału, głosowaniu nad układem, a także przez reprezentację na zgromadzeniu wierzycieli. Zlecając prowadzenie sprawy Konsorcjum Adwokatów wierzyciel nie musi się dalej angażować w transakcję z niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością dłużnikiem i może skupić się na sprawach związanych z zasadniczą działalnością. Przy tym dzięki wiedzy i doświadczeniu zawodowemu Adwokatów Konsorcjum interes wierzyciela jest chroniony lepiej, niż byłby to w stanie osiągnąć samodzielnie.

Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą

Krótki czas na opracowanie oraz wysoki poziom sformalizowania jest cechą charakterystyczną składania wszelkich odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Co więcej, przed złożeniem takiego odwołania konieczne jest przeprowadzenie analizy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z przepisami prawa. Spełnienie wymogów formalnych i dochowanie terminu do wniesienia odwołania wymaga sprawności działania, którą jest w stanie zapewnić Konsorcjum Adwokatów. Wniesienie przez wykonawcę odwołania do KIO rodzi po stronie zamawiającego potrzebę wniesienia odpowiedzi na odwołanie albo uwzględnienia odwołania. Jest to zagadnienie nie mniej złożone niż samo odwołanie. Dlatego także instytucje zobowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych powinny skorzystać z pomocy prawnej Konsorcjum Adwokatów, aby wykazać prawidłowość prowadzonego postępowania. Pozostali wykonawcy powinni rozważyć przystąpienie do postępowania odwoławczego przed KIO. W szczególności wykonawca, którego oferta została wybrana, powinien skorzystać z pomocy prawnej Adwokatów tworzących Konsorcjum, aby merytorycznie wspierając stanowisko zamawiającego zadbać o profesjonalną ochronę swojego interesu.

Negocjacje i mediacja

Znakomitą większość sporów można rozwiązań bez uciekania się do konieczności wszczęcia postępowania przed sądem gospodarczym lub polubownym/arbitrażowym. W wielu przypadkach wystarczające jest podjęcie negocjacji. Również w toku postępowania sądowego możliwe jest równoległe prowadzenie negocjacji. Jedną z form negocjacji jest mediacja, w której porozumienie pomaga stronom wypracować osoba trzecia – mediator. Skorzystanie z pomocy Konsorcjum Adwokatów pozwala na wypracowanie stanowiska negocjacyjnego, zróżnicowanie propozycji ugodowych, ocenę tego, co jest priorytetem, a co ma nieco mniejsze znaczenie. Adwokaci Konsorcjum dokonują równoległe krytycznej analizy sytuacji, co pozwala dostrzec potencjalne słabe punkty nie tylko po drugiej stronie, ale również po stronie klienta, a także szanse powodzenia ewentualnego procesu sądowego. Udzielenie Adwokatom Konsorcjum pełnomocnictwa do negocjacji pozwala na zmniejszenie poziomu emocji towarzyszących prezentowaniu stanowisk stron, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia porozumienia. Wielokrotnie kilka lub kilkanaście godzin negocjacji pozwoliło naszym klientom zaoszczędzić nawet kilku lat procesu i związanych z tym kosztów.

Potrzebujesz pomocy prawnej?