Sprawy z powództwa cywilnego

Sprawy cywilne, to sprawy dotyczące prawa osobowego, w tym ubezwłasnowolnienia, prawa rzeczowego, w tym własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, na przykład służebności, jak też posiadania, prawa zobowiązań, w tym umów, bezpodstawnego wzbogacenia oraz czynów niedozwolonych. Przedstawiony zakres spraw cywilnych to tylko najczęstsze problemy, w których udzielamy profesjonalnej pomocy naszym klientom, działając na terenie Bydgoszczy i Inowrocławia.

Umowy

W zakres naszej działalności wchodzi rozwiązywanie problemów powstających przy zawieraniu lub wykonaniu danej umowy. W imieniu naszych klientów  dochodzimy roszczeń lub bronimy przed niezasadnymi roszczeniami, których najczęstszym źródłem jest zawarta umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa ubezpieczenia, umowa przewozu, umowa o usługi turystyczne, umowa dożywocia, umowa darowizny. Wspieramy klientów w sporach, których podstawą jest rękojmia lub gwarancja, gdy wystąpią wady fizyczne lub wady prawne, albo zaistnieje niezgodność towaru z umową. Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy klientów dotyczących niewdzięczności oraz odwołania darowizny. Wskazujemy, kiedy należy się odszkodowanie za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy.

ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE

Udzielamy pomocy osobom w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu, a także za zniszczone mienie. Obejmuje to w szczególności odszkodowanie za wypadek komunikacyjny lub szkodę medyczną. Pomagamy uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OC, lub AC. Wspieramy również osoby, które mają roszczenie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Obok wymienionych zagadnień w swojej praktyce zawodowej zajmujemy się też sprawami ochrony dóbr osobistych, w tym prowadzimy sprawy o sprostowanie, przeprosiny oraz zadośćuczynienie.

Nieruchomości

Udzielamy pomocy prawnej obejmującej zniesienie współwłasności, nabycie przez zasiedzenie, założenie lub wpis do księgi wieczystej, sprostowanie lub uzgodnienie treści księgi wieczystej oraz posiadanie, w tym zbycie lub nabycie posiadania oraz ochronę naruszonego posiadania. Udzielamy porad prawnych i występujemy w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego, w tym opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Świadczymy pomoc prawną dotyczącą służebności gruntowych, w tym służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu, a także służebności osobistych, w tym służebności mieszkania. Prowadzimy sprawy oraz udzielamy porad prawnych, których  przedmiotem jest umowa deweloperska, jak również umowa sprzedaży nieruchomości, w tym mieszkania lub domu, potocznie określana jako umowa kupna-sprzedaży mieszkania lub domu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?