Sprawy administracyjne i podatkowe

Postępowanie w sprawach administracyjnych i podatkowych prowadzone jest zwykle w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego albo Ordynacji podatkowej. Zależnie od zasięgu, sprawy administracyjne czy podatkowe podlegają prowadzeniu przez ograny takie jak wojewoda, starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt, dyrektor urzędu lub prezes urzędu, naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno – skarbowego, dyrektor izby administracji skarbowej itd. Obejmują one sprawy, w których wydawane są decyzje lub postanowienia. Zalicza się do nich również sprawy o wydanie zaświadczenia, zezwolenia lub koncesji.

Sprawy administracyjne

Spektrum spraw administracyjnych jest bardzo szerokie, obejmując swoim zakresem sprawy dotyczące prawa jazdy, w tym decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub cofnięciu uprawnień do kierowania, wydane w oparciu o ustawę o kierujących pojazdami, na przykład z powodu punktów karnych. Do spraw administracyjnych zalicza się również sprawy związane z wywłaszczeniem, rozgraniczeniem, zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej (ZRID), odszkodowaniem za wywłaszczoną lub przejętą nieruchomość, zwrotem nieruchomości wywłaszczonych. Również problematyka ewidencji gruntów i budynków, katastru gruntów, geodezji, podziału działek ewidencyjnych, ustalenia granic nieruchomości, zalicza się do spraw administracyjnych. Do tej kategorii spraw zalicza się sprawy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy, legalizacji samowoli budowlanych. Sprawą administracyjną jest również sprawa o wydanie dowodu osobistego, paszportu, odpisu aktu stanu cywilnego, zmianę nazwiska, wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.

Pomoc Konsorcjum Adwokatów obejmuje opiniowanie i udzielanie porad prawnych oraz reprezentację klientów w postępowaniu administracyjnym. Zlecając reprezentację w sprawie administracyjnej, klient korzysta nie tylko z wiedzy Adwokatów popartej ich doświadczeniem zawodowym. Przenosi również na Adwokatów konieczność kontaktów z urzędami, ograniczając swoje bezpośrednie zaangażowanie do bezwzględnego minimum.

Sprawy podatkowe

Zakres fiskalizacji sprawia, że opodatkowaniu podlega znaczna część przedsiębranych zachowań. Podejmując jakąkolwiek aktywność, nie tylko stałą czy okresową (również jednorazową) trzeba uwzględnić to, jak na rezultacie końcowym zaważy jej opodatkowanie. Toteż pomoc prawna świadczona przez Konsorcjum Adwokatów uwzględnia również i ten aspekt różnego rodzaju zdarzeń prawnych. Wymaga to uwzględnienia podatku dochodowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości, a nawet podatku od towarów i usług (VAT) i podatku akcyzowego.

Podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego, może być nawet osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Do spraw podatkowych należą zagadnienia odpowiedzialności wspólników i członków zarządu za zobowiązania podatkowe, a także odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonków oraz za zobowiązania podatkowe zmarłych podatników. Pomoc prawna udzielana przez Adwokatów Konsorcjum obejmuje opiniowanie i porady prawne, w tym poprzedzające zdarzenie mogące rodzić obowiązek podatkowy, a także reprezentację w postępowaniu podatkowym, czynnościach sprawdzających i kontroli podatkowej.

Zlecając reprezentację w sprawie podatkowej Klient korzysta nie tylko z wiedzy Adwokatów popartej ich doświadczeniem zawodowym. Przenosi również na Adwokatów konieczność kontaktów z urzędami, ograniczając swoje bezpośrednie zaangażowanie do bezwzględnego minimum.

Postępowanie przed sądem administracyjnym

Od decyzji organu drugiej instancji wydanych w postępowaniu administracyjnym lub w postępowaniu podatkowym, a także niektórych postanowień wydanych w tych postępowaniach, od postanowień wydanych w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym w administracji, na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, a także na nie będące decyzją ani postanowieniem akty dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga przysługuje również na akty prawa miejscowego. Jednak od wydanej przez organ drugiej instancji decyzji uchylającej decyzję organu pierwszej instancji nie przysługuje skarga, ale sprzeciw.

Aby nie narażać się na koszty związane z przegraniem sprawy przed sądem administracyjnym, należy rozważyć, czy istnieją podstawy do zaskarżenia decyzji, postanowienia lub innego aktu. Wymaga to gruntownej analizy  sprawy administracyjnej, podatkowej, egzekucyjnej lub innego aktu pod kątem jego poprawności merytorycznej i formalnej. Ponadto, aby sprawa została rozpatrzona przez sąd administracyjny, sama skarga musi spełniać wymogi formalne określone w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Te aspekty przemawiają za skorzystaniem z pomocy prawnej Konsorcjum Adwokatów.

Potrzebujesz pomocy prawnej?