Działalność gospodarcza i spółki

Prowadzenie działalności gospodarczej, niezależnie od wybranej formy organizacyjnej pociąga za sobą konieczność spełniania szeregu wymogów formalnych. Począwszy od wyboru formy prowadzenia biznesu, wpisu do ewidencji lub rejestru, uzyskania koncesji lub pozwolenia, przez wszelkie zmiany organizacyjne lub zmiany przepisów w toku działalności, po zakończenie działalności przez zamknięcie przedsiębiorstwa, jego zbycie lub przekazanie następcy w ramach sukcesji w biznesie. Wszystko to wymaga znajomości przepisów z różnych dziedzin prawa oraz doświadczenia w ich stosowaniu, które posiadają Adwokaci Konsorcjum.

Doświadczenie Adwokatów w obsłudze przedsiębiorców, w tym tworzeniu i przekształceniu przedsiębiorstw, zwiększa efektywność udzielanej pomocy prawnej, przez dostrzeganie możliwości i zagrożeń niezauważanych przez osoby, które takiej praktyki nie mają. Skorzystanie z pomocy Konsorcjum Adwokatów pozwala skupić uwagę na zasadniczej działalności, która przynosi zysk, będący istotą biznesu.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wiedza Adwokatów tworzących Konsorcjum z różnych dziedzin prawa, w tym prawa gospodarczego, prawa handlowego, cywilnego, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych, w połączeniu z doświadczeniem zdobytym przez Adwokatów w obsłudze przedsiębiorców jest szczególnie cenna dla osób, które chcą rozpocząć prowadzenie biznesu. Adwokaci Konsorcjum wspierają przyszłych przedsiębiorców w wyborze formy prawnej działalności. Wyjaśniają różnice między indywidualną działalnością gospodarczą, a działalnością w ramach spółki i poszczególnymi typami spółek. Wskazują korzyści oraz ryzyka wynikające z wyboru danej formy działalności, z uwzględnieniem zagadnień podatkowych i ubezpieczeń społecznych. Praktyka Adwokatów w obsłudze przedsiębiorców pozwala na zauważanie problemów, o których istnieniu przyszyły przedsiębiorca, nawet nie wie. Interdyscyplinarna wiedza Adwokatów Konsorcjum skumulowana z doświadczeniem wynikającym z praktyki w obsłudze przedsiębiorców połączeniu z indywidualnym podejściem do sytuacji klienta pozwala na wybranie rozwiązań optymalnych dla danego przedsięwzięcia biznesowego.

Rejestracja i dalsza działalność

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga zarejestrowania w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Adwokaci Konsorcjum reprezentują klientów w tych postępowaniach rejestrowych. Pomoc prawna Konsorcjum Adwokatów obejmuje opracowanie projektu umowy spółki lub statutu spółki, a także zmiany w umowie spółki lub statucie, w taki sposób, aby były one dostosowane do potrzeb danego przedsięwzięcia. Adwokaci tworzący Konsorcjum reprezentują przedsiębiorców w sprawach związanych z uzyskaniem koncesji, zezwoleń oraz wpisami do rejestru działalności regulowanej. Pomoc prawna obejmuje również postępowanie o wpis, wykreślenie lub przywrócenie do rejestru podatników podatku od towarów i usług (VAT). Pomoc prawna udzielana przez Konsorcjum Adwokatów obejmuje też przygotowanie i prowadzenie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń i zebrań członkowskich, w tym sporządzenie protokołu z tych czynności. Adwokaci występują również, jako pełnomocnicy wspólników na zgromadzeniach. W zależności od potrzeb klienta, Adwokaci Konsorcjum udzielają pomocy prawnej zarządowi lub innym organom, w szczególności radzie nadzorczej oraz komisji rewizyjnej. W tym dotyczącej powołania lub odwołania prezesa, członka zarządu lub członka rady nadzorczej, a także złożenia rezygnacji przez prezesa, członka zarządu lub członka rady nadzorczej. Pomoc prawna obejmuje również przygotowanie projektów dokumentów, w szczególności projektów porządku zgromadzenia i projektów uchwał. Adwokaci reprezentują klientów w sprawach o orzeczenie nieważności lub nieistnienia uchwały, a także o uchylenie uchwały. Wieloaspektowe podejście, interdyscyplinarna wiedza oraz doświadczenie zawodowe przemawiają za skorzystaniem z pomocy prawnej Konsorcjum Adwokatów.

Zmiana wspólnika, zbycie/nabycie przedsiębiorstwa, sukcesja w biznesie

Profesjonalna pomoc prawna, świadczona przez Konsorcjum Adwokatów, ma znaczenie przy zmianach w składzie wspólników. Przystąpienie do spółki nowego wspólnika, zbycie udziałów w spółce, nabycie udziałów w spółce, wymaga zweryfikowania możliwości przeprowadzenia takich zmian, ewentualnie stworzenia warunków umożliwiających takie zmiany. W sytuacji, gdy sprzedaż udziałów w spółce jest dopuszczalna jej przeprowadzenie wymaga dochowania warunków wynikających z Kodeksu spółek handlowych i umowy spółki. Wreszcie transakcja sprzedaży i zakupu udziałów w spółce lub przystąpienia do spółki, albo sprzedaży lub zakupu przedsiębiorstwa, jako zespołu składników materialnych i niematerialnych, wymaga zbadania tego, co ma być przedmiotem transakcji, a także zawarcia samej umowy. We wszystkich tych aspektach nieodzowne jest posiadanie szerokiej wiedzy z różnych dziedzin prawa, w tym handlowego i podatkowego, oraz doświadczenia, które posiadają Adwokaci Konsorcjum.

Zmiany w gronie wspólników nie zawsze przebiegają na zasadzie umowy. Każde przedsięwzięcie prowadzone przez kilka osób z czasem ujawnia rozbieżności co do tego, w jaki sposób ma być ono prowadzone. Rozbieżności nierzadko prowadzą do podziałów, a nawet konfliktów, które paraliżują działalność. Rozwiązaniem jest wówczas wykluczenie lub wyłączenie wspólnika albo rozwiązanie spółki. Złożoność merytoryczna spraw, pod kątem prawnym i faktycznym, wymaga profesjonalnej pomocy Konsorcjum Adwokatów.

Interdyscyplinarna wiedza oraz doświadczenie Adwokatów są cenne również w procesie sukcesji w biznesie. Adwokaci tworzący Konsorcjum udzielają pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu sukcesji w biznesie, przez przeniesienie działalności na następcę. Pomoc ta obejmuje odpowiednie do zindywidualizowanej sytuacji wprowadzenie następcy do przedsiębiorstwa, określenie zakresu uprawnień i obowiązków, a także roli i pozycji przedsiębiorcy przekazującego przedsiębiorstwo następcy. Adwokaci pomagają również w przygotowaniu przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na wypadek zdarzeń losowych przez ustanowienie zarządu sukcesyjnego. Pomoc Konsorcjum Adwokatów obejmuje też ustanowienie zarządu sukcesyjnego przez spadkobierców oraz wykonywanie zarządu sukcesyjnego.

Przekształcenia

Jedyne co jest stałe w biznesie, to zmienność. Dynamika procesów gospodarczych pociąga za sobą konieczność dostosowania. Istniejące forma prawna prowadzonej działalności z czasem może okazać się niedostosowana do potrzeb rynku lub nieefektywna. Adwokaci Konsorcjum udzielają profesjonalnej pomocy prawnej w wyborze nowej formy prawnej, oraz podpowiadają jakie korzyści oraz ryzyka wynikają z wyboru danej formy działalności, z uwzględnieniem zagadnień podatkowych i ubezpieczeń społecznych. Pomoc prawna obejmuje przygotowanie do przekształcenia oraz przeprowadzenie samego przekształcenia, od analizy potrzeb klienta, przez zagadnienia podatkowe, po przygotowanie projektów dokumentów i zgłoszenie zmian do właściwych rejestrów. Przekształcenia polegają na zmianie indywidualnej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej w spółkę osobową, w szczególności spółkę komandytową, albo w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Obejmują również łączenie spółek, podział spółek, a także zmianę formy prawnej przez przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową, spółki kapitałowej w spółkę osobową, spółki osobowej w inną spółkę osobową oraz spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. W praktyce przekształcenia przyjmują również postać wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki.

LIKWIDACJA, ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI

Zakończenie działalności wiąże się z podjęciem szeregu czynności, których finałem jest wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego konieczne jest podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki lub o otwarciu likwidacji, chyba że zaszły inne okoliczności skutkujące rozwiązaniem lub otwarciem likwidacji, w szczególności określone w umowie lub statucie. Konieczne jest wskazanie likwidatora oraz zgłoszenie rozpoczęcia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego. W zależności od przypadku konieczne może być ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji i wezwanie wierzycieli aby zgłaszali wierzytelności. Następnie należy przystąpić do sporządzenia bilansów i sprawozdań finansowych, które podlegają zatwierdzeniu przez wspólników i zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego. W dalszej kolejności można dokonać podziału majątku. Dopiero po przeprowadzeniu wszystkich czynności możliwe jest zakończenie likwidacji i złożenie wniosku o wykreślenie z Rejestru. Jak widać proces likwidacji jest bardziej skomplikowany, niż rozpoczęcie działalności. Toteż jego przeprowadzenie wymaga wiedzy i doświadczenia posiadanych przez Adwokatów tworzących Konsorcjum. Skorzystanie z pomocy prawnej Konsorcjum Adwokatów pozwoli na sprawne przeprowadzenie wszystkich wymaganych czynności oraz ich optymalizację. W tym rozliczenia z urzędem skarbowym, co ma szczególne znaczenie praktyczne w przypadku zakończenia indywidualnej działalności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem ryzyka gospodarczego. Nielojalność kontrahentów, którzy nie wywiązują się z zaciągniętych zobowiązań, nieprzewidziane komplikacje skutkujące karami umownymi, dyskusyjne decyzje organów podatkowych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nietrafione inwestycje, zawirowania na rynkach. Kumulacja kilku wymienionych okoliczności. Wszystko to może skutkować problemami finansowymi oraz odpowiedzialnością wspólników spółek osobowych lub członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązanie niewypłacalnej spółki. Odpowiedzialnością, czyli koniecznością zapłacenia zobowiązań, których nie jest w stanie zapłacić spółka. W zależności od tego, kto jest wierzycielem, zagadnienie tej odpowiedzialności regulowane jest innymi przepisami. Różne są przesłanki odpowiedzialności oraz możliwości uchylenia się od odpowiedzialności za długi spółki wobec wierzycieli prywatnych, urzędu skarbowego, albo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z tego powodu gdy tylko pojawi się problem niewypłacalności spółki należy skorzystać z pomocy prawnej Konsorcjum Adwokatów. Zwrócenie się po pomoc do profesjonalistów pozwoli na krytyczną analizę oraz poznanie swojej sytuacji. Gdy wierzyciele zaczną kierować wezwania do zapłaty, albo zostanie doręczone postanowienie o wszczęciu postępowania przez urząd skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sprawie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe lub za należności z tytułu składek, należy niezwłocznie zwrócić się po pomoc prawną do Konsorcjum Adwokatów. Tylko aktywna postawa i podjęcie konkretnych czynności we właściwym czasie może uchronić przed odpowiedzialnością za długi spółki. Wymaga to jednak wiedzy i doświadczenia, które posiadają Adwokaci Konsorcjum.

Potrzebujesz pomocy prawnej?