Sprawy karne, karne skarbowe i wykroczeniowe

Przedmiotem regulacji prawa karnego, jako gałęzi prawa jest odpowiedzialność za czyn zabroniony pod groźbą kary, to jest przestępstwoprzestępstwo skarbowewykroczenie i wykroczenie skarbowe.

Ta gałąź prawa dotyka podstawowych wartości, czyli prawa do życia, zdrowia, wolności, a także prawa własności w różnych jego aspektach. Spowodowane jest to tym, że z jednej strony przedmiotem ochrony są dobra w postaci życia, zdrowia, wolności oraz mienia. Z drugiej strony sankcje za naruszenie przepisów tej gałęzi prawa dotykają wolności i mienia.

Sankcje za złamanie przepisów prawa karnego to nie tylko grzywny, ograniczenie albo pozbawienie wolności. Obejmują również zakazy wykonywania zawodu i prowadzenia działalności. Już samo skazanie, bez względu na wymierzoną karę, w przypadku wielu zawodów lub funkcji wyklucza możliwość ich wykonywania. Sankcje te dotykają też tak prozaicznych zagadnień, jak możliwość prowadzenia pojazdów.

Wpływ rozstrzygnięcia na dalsze życie, a także złożoność przepisów, sprawiają, że należyta dbałość o własne sprawy jest argumentem przemawiającym za skorzystaniem z pomocy profesjonalistów z Konsorcjum Adwokatów. Pomoc ta jest potrzebna nie tylko przy obronie, ale również przy dochodzeniu praw przez osobę pokrzywdzoną czynem zabronionym.

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH I WYKROCZENIOWYCH

Czyny zabronione będące przestępstwem lub wykroczeniem stypizowane są nie tylko w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń. Przestępstwa i wykroczenia stypizowane są również w przepisach innych ustaw, w tym w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, Kodeksie spółek handlowych, ustawie o rachunkowości, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Prawie własności przemysłowej, Kodeksie pracy, ustawie o broni i amunicji, ustawie o wychowaniu w trzeźwości, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ocena tego, czy dane zachowanie wyczerpuje znamiona czynu zabronionego, w szczególności w przypadku przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, wymaga znajomości szeregu przepisów innych dziedzin prawa, w tym cywilnego i handlowego. Natomiast w sprawach o wykroczenia drogowe trzeba uwzględnić przepisy prawa o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami, w tym dotyczących punktów karnych oraz zatrzymania prawa jazdy. Doświadczenie zawodowe adwokatów Konsorcjum jest szczególnie cenne przy krytycznej ocenie materiału dowodowego zgromadzonego przez ograny ścigania oraz w poszukiwaniu dowodów przemawiających na rzecz oskarżonego, co ma kapitalne znaczenie dla wyboru linii obrony.

Obrona w sprawach karnych skarbowych

Zrozumienie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, a co za tym idzie, przyjęcie właściwej linii obrony, wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego, w tym Ordynacji podatkowej, ustaw o podatku dochodowym, ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), Prawa celnego, ustawy o podatku akcyzowym. Niezbędna jest również znajomości przepisów innych dziedzin prawa, w tym cywilnego i handlowego, a także zasad rachunkowości.

W sprawach karnych skarbowych szczególnie cenne są wiedza oraz interdyscyplinarne podejście adwokatów Konsorcjum. Dodatkowym atutem jest, wynikająca z obsługi prawnej przedsiębiorców, wiedza dotycząca realiów ich funkcjonowania, która pomaga wykazać finansowym organom postępowania, że kwestionowane zachowanie nie naraziło na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Tak szeroka analiza pozwala ocenić, czy doszło do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego i należy rozważyć dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, czy też zarzut jest niezasadny i należy kontynuować inicjatywę dowodową ukierunkowaną na wykazanie bezpodstawności oskarżenia. Interdyscyplinarna wiedza i doświadczenie zawodowe Członków Konsorcjum mają równie duże znaczenie przy reprezentowaniu podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenienta.

REPREZENTACJA POKRZYWDZONEGO I OSKARŻYCIELA POSIŁKOWEGO

Pokrzywdzony jest stroną postępowania przygotowawczego, czyli dochodzenia lub śledztwa. Po złożeniu oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego jest stroną postępowania jurysdykcyjnego. Jako strona może czynnie uczestniczyć w postępowaniu, może zgłaszać wnioski dowodowe, być obecny przy przesłuchaniu podejrzanego i oskarżonegoświadkówzaskarżać orzeczenia. Pokrzywdzony może zaskarżyć postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, a także o umorzeniu postępowania. W przypadku odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania pokrzywdzony, przy spełnieniu określonych przepisami przesłanek, może wnieść subsydiarny akt oskarżenia i działać jako oskarżyciel w postępowaniu karnym. Podobnie kształtują się uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Urzeczywistnienie tych uprawnień wymaga jednak wiedzy o ich zakresie, umiejętności skorzystania z nich, nakładu czasu, aktywności w kontaktach z organami ścigania oraz sądami. Wszystkie wymienione okoliczności przemawiają za skorzystaniem z pomocy Konsorcjum Adwokatów i udzieleniem pełnomocnictw do reprezentowania w postępowaniu. Wiedza i doświadczenie zawodowe Adwokatów tworzących Konsorcjum, sprawność w czynnościach przed Policją, Prokuraturą oraz sądami, zwiększą efektywność wykorzystania uprawnień wynikających z przepisów.

Postępowanie przygotowawcze

Niezwykle powszechną praktyką jest przesłuchiwanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego w roli świadka. W takim przypadku pojawia się możliwość skorzystania z pomocy pełnomocnika, który pomoże podjąć decyzję czy skorzystać z prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy też prawa do odmowy składania zeznań.

Osoba, co, do której wydano już postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub przedstawiono jej zarzut, ma status podejrzanego. Jednym z podstawowych praw podejrzanego jest prawo do obrony. Urzeczywistnieniem tego prawa jest możliwość ustanowienia obrońcy.

Stres towarzyszący przedstawieniu zarzutu i przesłuchaniu, zwłaszcza poprzedzonemu doprowadzeniem, zagrożenie tymczasowym aresztowaniem – wszystko to może rzutować na zaniechanie skorzystania z uprawnień wskazanych w długim, napisanym niezrozumiałym językiem pouczeniu, wręczonym na początku przesłuchania. Złożenie wyjaśnień bez konsultacji z adwokatem może pociągnąć za sobą skutki, których nie da się już odwrócić w toku dalszych czynności procesowych. Dlatego już wezwanie do stawienia się w charakterze podejrzanego, czy doprowadzenie na przesłuchanie, winno skutkować zwróceniem się po pomoc do profesjonalisty.

Jeżeli podejrzany jest pozbawiony wolności obrońcę dla niego może ustanowić każda inna osoba. Adwokat pomoże  podjąć decyzję, czy złożyć wyjaśnienia, czy skorzystać z prawa do odmowy składania wyjaśnień, albo prawa odmowy odpowiedzi na pytania. Korzystanie z pomocy adwokata nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście zagrożenia tymczasowym aresztowaniem.

Wszystko to sprawia, że ważne jest możliwie jak najwcześniejsze zwrócenie się do Konsorcjum Adwokatów o udzielenie pomocy prawnej. Sięgnięcie po pomoc Adwokatów z Konsorcjum może zaważyć na całości postępowania. Na tym, czy sprawa zakończy się na postępowaniu przygotowawczym, czy przejdzie w fazę postępowania jurysdykcyjnego. Zaniechanie w tym zakresie może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje.

Postępowanie przed sądem

Z chwilą otrzymania aktu oskarżenia oskarżony ma możliwość złożenia odpowiedzi na akt oskarżenia, w której wskaże na ewentualne ułomności tez wyrażonych w akcie oskarżeniu. W toku postępowania jurysdykcyjnego oskarżony, jako strona postępowania, może zgłaszać wnioski dowodowe, zadawać pytania świadkom i biegłym sądowym. Trzeba jednak mieć na uwadze, że oskarżony nie musi udowodnić swojej niewinności, ponieważ zgodnie z zasadą domniemania niewinności to oskarżonemu trzeba udowodnić, że popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Dlatego aktywność w postępowaniu dowodowym musi być dostosowana do zawartego w akcie oskarżenia zarzutu, treści zgromadzonego materiału dowodowego i aktualnie prowadzonego środka dowodowego. Trzeba rozważyć, jakie wnioski dowodowe zgłosić, jakie pytania zadać, a których okoliczności nie należy roztrząsać. Zarówno zaniechanie, jak i nadgorliwość, mogą przynieść niepożądane rezultaty. Analiza sprawy musi być prowadzona na bieżąco, w toku rozprawy, w oderwaniu od emocji towarzyszących oskarżonemu. Uwzględnienie wszystkich zależności między dowodami, korelacja wyłaniającego się z nich obrazu okoliczności faktycznych z przepisami karnymi, wymaga wiedzy oraz doświadczenia, które posiadają Adwokaci z Konsorcjum Adwokatów.

Postępowanie wykonawcze

Członkowie Konsorcjum Adwokatów udzielają profesjonalnej pomocy prawnej również osobom, którym przypisano odpowiedzialność za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie albo wykroczenie skarbowe. Adwokaci występują, jako obrońcy w postępowaniu wykonawczym w sprawach o podjęcie warunkowo zawieszonego postępowania, zarządzenie wykonania kary uprzednio warunkowo zawieszonej, orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności, orzeczenie zastępczej kary ograniczenia wolności, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, skrócenie okresu kary ograniczenia wolności, skrócenie okresu środków karnych, w tym zakazu prowadzenia pojazdów, a także w sprawach o zezwolenie na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Doświadczenie adwokatów zdobyte w wielu sprawach tego rodzaju ma znaczenie dla zgromadzenia dowodów ukierunkowanych na wykazanie, że zachodzą przesłanki postulowanych rozstrzygnięć dotyczących kar lub środków karnych. Podjęcie czynności związanych z wykazaniem przesłanek jeszcze przed złożeniem wniosku ma duże znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

Potrzebujesz pomocy prawnej?