Sprawy pracownicze i ubezpieczenia społeczne

Podjęcie jakiejkolwiek działalności w większym wymiarze immanentnie wiąże się ze współdziałaniem z innymi osobami. Współpraca z innymi osobami pociąga za sobą szereg problemów wymagających wielu wyborów i decyzji, a także szeregu czynności organizacyjnych. Jeszcze przed nawiązaniem współpracy niezbędny jest wybór formy współpracy. Kolejno w drodze negocjacji trzeba ustalić szczegółowe warunki współpracy, a następnie sformalizować te ustalenia przez ich udokumentowanie. W toku współpracy, w zależności od formy zatrudnienia, powstają następne problemy wymagające decyzji, ich wdrożenia i udokumentowania – zmiany formy zatrudnienia, przedłużenie czasu współpracy, modyfikacje obowiązków lub wynagrodzenia. Druga strona zgłasza swoje oczekiwania, dotyczące wynagrodzenia, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, premii, urlopów, uprawnień rodzicielskich, uprawnień chorobowych. Powstają problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Również zakończenie współpracy wiąże się z wyborem czasu i metody, wymogów formalnych, prawnych ograniczeń, poprawnego udokumentowania. Równolegle do wątku zatrudnienia biegnie wątek ubezpieczeń społecznych. Ocena, czy osoba współpracująca podlega ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, podstaw wymiaru składek, świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wysokości. Decyzje dotyczące wątku zatrudnienia nierzadko uzależnione są od kwestii ubezpieczeń społecznych. Kwestie ubezpieczeń społecznych zawsze są zależne od warunków zatrudnienia.

Stopień złożoności, rosnący szybciej niż wielkość zatrudnienia, wymaga korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Skorzystanie z usług adwokatów z Konsorcjum pozwala na poznanie uprawnień i obowiązków pracodawcy, zleceniodawcy, pracodawcy użytkownika, zamawiającego w umowie o dzieło, a także na ich odniesienie do zindywidualizowanego stanu faktycznego. Zwrócenie się do Konsorcjum Adwokatów pozwoli na uniknięcie dolegliwych konsekwencji braku świadomości lub błędnych wyobrażeń, co do uprawnień i obowiązków w konkretnej sytuacji.

Zatrudnienie pracownika i forma zatrudnienia

Zawierając umowę z dostawcą lub klientem każdy przedsiębiorca dokonuje kalkulacji kosztów i zysków. Aby możliwe było podjęcie świadomej decyzji co do formy i warunków zatrudnienia, poprzedzonej analogiczną kalkulacją korzyści i ryzyk płynących z wyboru danej formy prawnej zatrudnienia konieczne jest posiadanie wiedzy z różnych dziedzin prawa. Wybór formy zatrudnienia ma znaczenie dla ubezpieczeń społecznych i skutków podatkowych. Forma zatrudnienia determinuje zakres odpowiedzialności osoby zatrudnionej. Chodzi w równej mierze o mienie, jak i tajemnicę pracodawcy. Trzeba dokonać wyboru między zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umową zlecenia, a umową o dzieło. Czy zatrudnienie ma być bezpośrednie, czy zdecydować się na pracowników tymczasowych. Należy rozstrzygnąć, czy zawrzeć umową o pracę na czas określony, czy na czas nieokreślony, czy uprzednio zawrzeć umowę o pracę na okres próbny. Konieczne jest rozstrzygnięcie, czy umowa zlecenia lub kontrakt menedżerski ma być w ramach działalności gospodarczej zleceniobiorcy, czy poza działalnością. Już na etapie zawierania umowy należy zdecydować o zakazie konkurencji w trakcie umowy oraz po ustaniu stosunku pracy. W uporaniu się z tym zadaniem pomocne będzie skorzystanie z pomocy Konsorcjum Adwokatów, w postaci porady prawnej lub opracowania wzoru umowy. Interdyscyplinarna wiedza Adwokatów, poparta doświadczeniem w tworzeniu umów oraz reprezentowaniu zarówno pracodawców, jak i pracowników, w sporach sądowych, odniesiona do zindywidualizowanych potrzeb danego pracodawcy pozwoli dokonać optymalnego wyboru. Zatem profesjonalne podejście do rekrutacji wymaga skorzystania z pomocy Adwokatów tworzących Konsorcjum.

ZWOLNIENIE PRACOWNIKA, ROZWIĄZANIE UMOWY

Zakończenie współpracy z pracownikiem lub zleceniobiorcą winno być przemyślane i odpowiednio przygotowane. Wymaga krytycznej oceny sytuacji, co do tego, czy zaistniały okoliczności, które są podstawą do zwolnienia. Szczególnie istotne jest to przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu bez wypowiedzenia, w trybie przepisu art. 52 Kodeksu pracy, zwolnienia dyscyplinarnego.

Trzeba uwzględnić ograniczenia w zwalnianiu osób w wieku przedemerytalnym, na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, pracownic w ciąży lub na urlopie macierzyńskim, związkowców i społecznych inspektorów pracy. Trzeba też uwzględnić regulacje dotyczące zwolnień grupowych, pociągające za sobą dodatkowe obowiązki pracodawcy oraz uprawnienia pracowników, w tym do odprawy z tytułu zwolnienia. Kluczowe dla rozwiązania umowy o pracę jest prawidłowe sformułowanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia. Również samo złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub zwolnieniu dyscyplinarnym, wymaga podjęcia odpowiednich czynności, aby udowodnić, kiedy doszło do złożenia oświadczenia. Ma to znaczenie dla prawidłowego określenia okresu wypowiedzenia i terminu wygaśnięcia umowy. Profesjonalne przygotowanie do zwolnienia pracownika zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia przez zwolnionego pracownika decyzji o zaniechaniu procesu przed sądem pracy. Natomiast nieprawidłowe przeprowadzenie zwolnienia może skutkować przegraniem procesu przed sądem pracy. Rzeczowa analiza indywidualnej sytuacji Klienta przez Adwokatów Konsorcjum przez pryzmat przepisów pozwoli podjąć decyzję, czy zgodnie z prawem zwolnienie pracownika jest dopuszczalne, a także jakie czynności i kiedy należy podjąć, aby było to optymalne. Również zaniechanie niezwłocznego wytoczenia powództwa przeciwko pracownikowi w sytuacji rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy pociąga za sobą istotne konsekwencje dla pracodawcy. Dlatego tak istotne jest skorzystanie z pomocy prawnej Konsorcjum Adwokatów. Szczególnie cenna w tym aspekcie jest praktyka Adwokatów w reprezentowaniu pracodawców i pracowników w sporach przed sądem pracy.

Umowy i regulaminy, zmiana umowy

Profesjonalne opracowanie umowy lub kontraktu ma kluczowe znaczenie w sytuacjach spornych. Chodzi nie tylko o spory z pracownikiem lub zleceniobiorcą, ale również o kwestionowanie charakteru umowy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Nieumiejętne przygotowanie umowy zlecenia lub umowy o dzieło często skutkuje ustaleniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz przez sąd pracy, że w istocie strony zawarły umowę o pracę. Pociąga to za sobą obowiązek zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i ekwiwalentu za urlop, odprawy oraz odszkodowania za nieprawidłowe rozwiązanie takiej umowy o pracę. Doświadczenie w redagowaniu umów, które posiadają Adwokaci Konsorcjum, pozwala na wprowadzenie w umowie zapisów ograniczających ryzyko niekorzystnej wykładni umowy, w tym kwalifikowania umowy cywilnoprawnej, jako umowy o pracę. Wiedza prawnicza oraz doświadczenie zawodowe Adwokatów są cenne również przy modyfikowaniu wcześniej zawartych umów przez zawieranie aneksów lub stosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy, lub płacy, przedłużenia okresu trwania umowy o pracę na czas określony lub zawieraniu kolejnej umowy o pracę na czas określony. W swojej praktyce Adwokaci opracowują nie tylko umowy zasadnicze, ale również umowy dodatkowe, takie jak umowy o zakazie konkurencji, umowy o powierzenie mienia oraz umowy o skierowanie pracownika na szkolenie, zwane umowami szkoleniowymi.

Doświadczenie Adwokatów tworzących Konsorcjum oraz indywidualne podejście do klienta są widoczne również przy redagowaniu regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania lub regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w taki sposób, że są one możliwie krótkie i jednoznaczne oraz dostosowane do realiów działalności i potrzeb klienta. Konsorcjum Adwokatów opracowuje też regulaminy, które nie są wymagane przepisami prawa, ale pomagają zorganizować i prowadzić działalność lub chronią przedsiębiorcę, takie jak regulamin premiowania, regulamin korzystania z pojazdów służbowych, regulamin ochrony informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy, regulamin przeciwdziałania mobbingowi (antymobbingowy).

Odpowiedzialność materialna pracowników

Jeżeli pracownik nie wyrządził pracodawcy szkody umyślnie, albo nie ma możliwości udowodnienia, że wyrządził szkodę umyślnie, zakres odpowiedzialności pracownika ograniczony jest do kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia. Zatem w sytuacji zagubienia mienia pracodawcy lub jego przypadkowego uszkodzenia pracodawca nie uzyska odszkodowania przewyższającego kwotę trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika, nawet jeżeli szkoda ma znacznie wyższą wartość. Zaradzić temu można przez powierzenie pracownikowi mienia. Pracownik, który zawarł umowę powierzenia mienia ponosi odpowiedzialność za mienie powierzone do pełnej wartości szkody, bez ograniczenia wysokością wynagrodzenia, niezależnie od swojej winy. Adwokaci opracowują projekty umów o powierzenie mienia z indywidualnym pracownikiem, a także projekty umów o łączne powierzenie mienia kilku pracownikom. Pomoc Konsorcjum Adwokatów polega nie tylko na opracowaniu projektu umowy, ale również procedury prawidłowego powierzenia mienia, warunkującego skuteczność umowy.

Odpowiedzialność materialna pracownika obejmuje nie tylko szkody wyrządzone pracodawcy, ale również szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. O ile taką szkodę zobowiązany jest naprawić pracodawca, to pracownik zobowiązany jest do zwrócenia pracodawcy kwoty odszkodowania należnego osobie trzeciej od pracodawcy.  Przy czym zwykle zakres odpowiedzialności pracownik ograniczony będzie do kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia.

W sytuacji kwestionowania przez pracownika odpowiedzialności za szkodę lub jej zakresu, pracodawca nie może potrącić swoich roszczeń z wynagrodzenia  pracownika Może ich dochodzić przed sądem pracy. Sąd pracy szczegółowo zbada, czy nie ma okoliczności, które zwalniałyby pracownika z odpowiedzialności, na przykład czy umowa o powierzenie mienia jest prawidłowa, a także czy doszło do skutecznego powierzenia mienia. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy Konsorcjum Adwokatów nie tylko na etapie procesu, ale również na etapie zawierania umowy i powierzenia mienia.

Jeżeli jednak pracownik chce porozumieć się z pracodawcą co do naprawienia szkody, to możliwe jest zawarcie ugody pozasądowej. Gdyby pracownik nie stosował się do ugody pracodawca ma możliwość jej przymusowego wykonania w ramach egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego. Nie ma wówczas potrzeby prowadzenia procesu przeciwko pracownikowi przed sądem pracy. Jednak jest to uwarunkowane prawidłowym sporządzeniem takiej ugody, co wymaga wiedzy i praktyki, którymi dysponują Adwokaci Konsorcjum.

Zakaz konkurencji, nieuczciwa konkurencja, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Do Konsorcjum Adwokatów zgłasza się coraz więcej przedsiębiorców z problemem nielojalności zatrudnionych osób. Pomimo korzystnych warunków zatrudnienia pracownicy, niezależnie od formy prawnej zatrudnienia, podejmują działalność konkurencyjną w stosunku do pracodawcy, sami wykorzystują lub ujawniają konkurencji cenne informacje pracodawcy. Nierzadkie są przypadki kasowania danych w służbowych komputerach, telefonach oraz usuwanie korespondencji e – mailowej przy okazji  rozwiązania umowy o pracę. Pomoc Adwokatów polega na opracowywaniu umów o zakazie konkurencji oraz umów o ochronie tajemnicy pracodawcy lub przedsiębiorcy. Adwokaci tworzący Konsorcjum reprezentują klientów w procesach cywilnych a także w postępowaniach karnych przeciwko nielojalnym pracownikom. Dbałość o prowadzoną działalność, zabezpieczenie przed ujawnieniem lub nieprawidłowym wykorzystaniem wartościowych informacji lub danych, wymaga skorzystania z wiedzy i doświadczenia Konsorcjum Adwokatów.

Ubezpieczenia społeczne

Problematyka prawna ubezpieczeń społecznych dotyczy nie tylko świadczeń z tych ubezpieczeń, to jest zasiłków, rent lub emerytur, co jest szczególnie istotne dla ubezpieczonych. Skomplikowanie systemu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych, chorobowych, a także ubezpieczenia zdrowotnego wymaga znajomości szeregu przepisów, a także zależności między nimi oraz przepisami prawa pracy i prawa podatkowego. Profesjonalnego wsparcia przedsiębiorcom będącym płatnikami składek udzielają Adwokaci Konsorcjum. Pomoc prawna Konsorcjum Adwokatów obejmuje sprawy, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję lub prowadzi postępowanie w przedmiocie objęcia ubezpieczeniem, stwierdzenia nie podlegania ubezpieczeniom u danego płatnik lub w danym okresie, ustalenia podstawy wymiaru składek u danego płatnika lub w danym okresie, określenia kto jest płatnikiem składek, zwrotu nienależnego zasiłku wypłaconego przez płatnika.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których Adwokaci udzielają pomocy prawnej, dotyczą również koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. W tym wydawania zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniom społecznym w Polsce – zaświadczeń dotyczących ustawodawstwa właściwego A1, dawniej E101. Adwokaci reprezentują Klientów w sprawach odwołań od decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o podleganiu polskiemu ustawodawstwu, a także decyzji stwierdzających nie podleganie ustawodawstwu polskiemu.

Pomoc prawna Konsorcjum Adwokatów obejmuje też sprawy  odpowiedzialności członków zarządu oraz wspólników spółek za należności z tytułu składek.

Postępowanie przed sądem pracy i sądem ubezpieczeń społecznych, sprawy przed zakładem ubezpieczeń społecznych

Przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także przepisy o postępowaniu przed sądem pracy i sądem ubezpieczeń społecznych nakładają na podmiot będący pracodawcą lub płatnikiem składek rygorystyczne wymagania. Uchybienie proceduralne może doprowadzić do przegrania sprawy z przyczyn formalnych nawet w sytuacji, gdy pracodawca lub płatnik mają argumenty merytoryczne, które winny skutkować wygraniem sprawy. Od chwili doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, doręczenia przez sąd pracy pozwu pracownika, albo od chwili złożenia przez pracownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, rozpoczynają bieg terminy do podjęcia czynności ukierunkowanych na wykazanie zasadności stanowiska pracodawcy lub płatnika. Zważywszy na wzmiankowany rygoryzm procedury dbałość o swój dobrze pojęty interes, wymaga niezwłocznego skorzystania z profesjonalnej pomocy, jaką świadczy Konsorcjum Adwokatów.  W sytuacji, gdy to pracodawca lub płatnik zamierza złożyć wniosek, pozew lub odwołanie, zwrócenie się o pomoc do Konsorcjum Adwokatów powinno nastąpić przed skorzystaniem z tych środków prawnych. Wynika to z tego, że nawet, jeżeli racja jest po stronie pracodawcy lub płatnika, to na pracodawcy lub płatniku spoczywa ciężar udowodnienia, że tak jest. Tym większe znaczenie ma praktyka i doświadczenie Adwokatów tworzących Konsorcjum w sprawach przed sądem pracy i sądem ubezpieczeń społecznych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?