Zawieranie kontraktów

Często udzielając pomocy prawnej przedsiębiorcom rodzi się pytanie, jak osoba prowadząca biznes, inteligentna, obyta, tak łatwo ściągnęła na siebie tak potężne problemy przez zaniechanie minimum dbałości o swój biznes i nie skorzystanie z pomocy profesjonalisty przy zawieraniu umowy. Chodzi zarówno o zaniechanie zlecenia profesjonaliście sporządzenia projektu umowy, jak i zaniechanie zlecenia doświadczonemu prawnikowi zaopiniowania umowy przygotowanej przez drugą stronę. Tymczasem przedstawiane Adwokatom tworzącym Konsorcjum umowy często nie odzwierciedlają tego, co strony chciały w rzeczywistości osiągnąć, lub zapisy które wydają się być korzystne dla danej strony, gdy w rzeczywistości są drastycznie  szkodliwe.

Zawieranie umowy to moment krytyczny, określający pozycję przedsiębiorcy na przyszłość. Czy i na jakim etapie wykonania umowy dojdzie do kłopotów, a także czy możliwe będzie zaradzenie im, czy konieczne będzie poniesienie dotkliwych konsekwencji, w szczególności przez zapłacenie kary umownej lub odszkodowania. Trzeba mieć na uwadze, że umowy są zawierane na piśmie po to, aby jasne było co się stanie, gdy któraś ze stron nie wywiąże się z umowy. Do chwili gdy współpraca stron idzie sprawnie, żadna ze stron nie zagląda do dokumentu umowy. Jednak gdy tylko pojawią się rozbieżności między stronami, każda ze stron sięga do dokumentu umowy i poszukuje w nim korzystnych dla siebie zapisów, które można wykorzystać przeciwko drugiej stronie. Umowy sporządza się na piśmie właśnie „na czas wojny”, a nie „na czas pokoju”. Dlatego tak istotne jest prawidłowe opracowanie umowy. Powierzenie opracowania projektu umowy lub zaopiniowania projektu umowy Konsorcjum Adwokatów pozwala na uniknięcie odpowiedzialności lub poznanie newralgicznych zapisów. ryzyk związanych z jej zawarciem oraz skalkulowanie opłacalności zawarcia danej umowy.

Adwokaci z Konsorcjum pomagają w tworzeniu  treści kontraktu, a dzięki doświadczeniu we współpracy z klientami z różnych branż, są w stanie formułować zapisy, które minimalizują ryzyko i niepotrzebne koszty. Wiedza z różnych dziedzin prawa, od cywilnego po podatkowe, doświadczenie w redagowaniu i opiniowaniu umów, a także doświadczenie zdobyte w szeregu procesów cywilnych i gospodarczych, wyróżniają pomoc prawną Konsorcjum Adwokatów przy negocjowaniu i zawieraniu kontraktów. Dodatkowym wyróżnikiem jest uwzględnianie poznanych we współpracy z klientami z różnych branż zagadnień organizacyjnych oraz praktycznych aspektów realizowania umów, aby umowa usprawniała działalność, a nie generowała nowych przeszkód, na przykład biurokratycznych. Posiadana przez Adwokatów tworzących Konsorcjum umiejętność jasnego i ścisłego formułowania postanowień umownych pozwala na jednoznaczne uregulowanie zakresu obowiązków każdej ze stron oraz zmniejsza ryzyko sporów sądowych między stronami. Praktyka procesowa pozwala na dostrzeżenie problemów dowodowych w przypadku skierowania sprawy na drogę procesu sądowego. Indywidualne podejście przejawiające się w szczegółowym omówieniu ustaleń oraz wyobrażeń stron, co do tego, jak miałoby wyglądać wykonanie umowy lub rozwiązanie sytuacji, które mogą pojawić się w toku realizacji, połączone z uświadomieniem klientowi, jakie możliwości uregulowania danej sytuacji istnieją, o których to możliwościach klient zwykle nie miał wiedzy, skutkuje opracowaniem projektu umowy zoptymalizowanego pod konkretne potrzeby danego klienta.

Potrzebujesz pomocy prawnej?